Archiwum kategorii: O nas

Zaproszenie dla wolontariuszy

Idealnie byłoby, gdyby każdy mityng w Polsce (i każdy polskojęzyczny mityng na świecie) miał aktywnego reprezentanta grupy – Mandatariusza, który uczestniczyłby w comiesięcznych telekonferencjach Intergrupy.
Czy Twoja grupa bierze udział w telekonferencjach Intergrupy lub wspiera Intergrupę w jakiejkolwiek formie?

„Tradycja Dziewiąta mówi: “ DDA nie powinno nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą”. Grupy DDA tworzą Intergrupy, Regiony oraz Organizację Służb Światowych. Te struktury mają za zadanie niesienie spójnego i pełnego współczucia posłania DDA tym, którzy jeszcze nie znają naszego programu. Wsparcie i obsadzenie struktury organizacyjnej zapewniają grupy DDA. Nie jesteśmy w stanie skutecznie nieść
naszego posłania bez wsparcia ze strony grup ani też bez zaangażowania wolontariuszy z tych grup.”

Źródło: BRB (Wielka Czerwona Księga), SIII Wsparcie struktury służb

Dla dorosłego dziecka, które trafia do wspólnoty z ciężkim bagażem doświadczeń, priorytetem jest osobiste zdrowienie. Narzędziami, które pomagają uwolnić się od paraliżującego bólu przeszłości i spełniać się w życiu, które toczy się dzisiaj, są nie tylko mityngi, praca na Krokach z towarzyszem podróży lub sponsorem. Nie mniej istotnym narzędziem zdrowienia jest służba.
Jak mówi Rozwiązanie: Rozwijamy się, przechodząc od cierpienia, przez zdrowienie, do pomagania.

DDA to nie tylko Twoje osobiste zdrowienie.

Pełniąc służbę, staramy się oddać wspólnocie część tego, co sami otrzymaliśmy. Pomagając w mityngach jako prowadzący, osoba ustawiająca krzesła, robiąca herbatę lub sprzątająca, albo jako wolontariusz na poziomie Intergrupy lub służb światowych czynimy ten program bardziej dostępnym dla innych, którzy idą w nasze ślady. Nasze zdrowienie zależy od ciągłości programu odkrywania i STOSOWANIA W PRAKTYCE naszego zdrowienia. Służba daje nam możliwość praktykowania zdrowienia w atmosferze wsparcia.
Zachęcamy Cię, byś znalazł w Intergrupie miejsce i służbę dla siebie.
Ponieważ Intergrupa jest Wasza, przystąpcie do działania i weźcie na siebie odpowiedzialność oraz zadbajcie o to, aby Intergrupa i Wasze mityngi były zdrowsze i bardziej produktywne.

Jak zarejestrować grupę w IG?

Grupa powinna założyć własną skrzynkę e-mail (ze względu na RODO nie może to być e-mail osoby prywatnej). Zazwyczaj w adresie e-mail grupy podają swoją nazwę lub miejscowość.
Przedstawiciel grupy, np. nowo wybrany Mandatariusz, powinien przekazać te dane kontaktowe do Intergrupy, za pomocą formularza na stronie IG lub bezpośrednio mailem na adres intergrupa@dda.org.pl

Dlaczego warto przystąpić do Intergrupy?

Wspólnota DDA to coś znacznie więcej, niż tylko jedna grupa. Oczywiście każda grupa nazywająca siebie grupą DDA/DDD może działać poza strukturami całej wspólnoty. W myśl Tradycji Czwartej każda grupa jest niezależna, z wyjątkiem spraw dotyczących innych grup lub DDA jako całości.
Jednak przynależność do wspólnoty i rejestracja grupy w Intergrupie niesie ze sobą wiele korzyści:

 1. Grupie łatwiej jest się rozwijać i łatwiej przestrzegać zasad całej wspólnoty, jeśli poprzez swoich przedstawicieli ma bieżący, regularny kontakt z Intergrupą. Izolacja i funkcjonowanie w osamotnieniu może prowadzić do błędnych interpretacji programu wspólnoty, a zwłaszcza błędów w rozumieniu i realizacji Dwunastu Tradycji DDA.
 2. Dzięki rejestracji grupa zostaje włączona do spisu mityngów DDA, znajdującego się na stronie IG, dzięki temu osoby poszukujące mityngów łatwiej ją znajdą.
 3. Rejestracja grupy powoduje również, że grupa może otrzymywać informacje od struktury służb DDA, tzn. od Intergrupy, poszczególnych komisji oraz Służb Światowych WSO oraz aktualności dotyczące rozwoju wspólnoty.
 4. Rejestracja potwierdza, że wasza grupa jest mityngiem Dwunastu Kroków oraz Dwunastu Tradycji. Stosując się do Kroków i Tradycji, nasze mityngi mają spójne przesłanie i cel.
 5. Mając swojego reprezentanta w IG, grupa ma wpływa na realizowane przez IG działania i podejmowane przez nią decyzje.
 6. Intergrupa umożliwia komunikację z innymi ludźmi niż ci w Twojej grupie, umożliwia dotarcie do większej ilości osób i współdziałanie.
 7. Zaangażowanie w Intergrupie daje poczucie przynależności do wspólnoty, która jest ogólnoświatowa.

Mandatariusz

Kim jest Mandatariusz
Mandatariusz to przedstawiciel Twojej grupy w Intergrupie. Jest głosem reprezentującym interesy Twojej grupy.

Jakie zadania pełni Mandatariusz [Przedstawiciel w Intergrupie]:

 • Reprezentuje grupę na zewnątrz,
 • Obsługuje skrzynkę mailową grupy
 • Regularnie uczestniczy w comiesięcznych telekonferencjach Intergrupy.
 • Przekazuje na swoim mityngu informacje i ogłoszenia/komunikaty o działalności Intergrupy i Organizacji Służb Światowych WSO. Przekazuje również grupie doświadczenie, siłę i nadzieję od Intergrupy oraz WSO.
 • Na konferencji Intergrupy komunikuje pomysły i sugestie Twojej grupy. Przekazuje do wiadomości Intergrupy sprawy i pytania od grupy.
 • Pełni służbę w komisjach Intergrupy i WSO: rozwój literatury, działania Skarbnika, tworzenie i wsparcie funkcjonowania strony internetowej, organizowanie wydarzeń specjalnych (np. zloty, warsztaty) prowadzenie działań informacyjnych i inne.
 • Bierze udział w mianowaniu innych służebnych Intergrupy i innych uczestników Intergrupy
 • Zachęca osoby z grupy do wspierania Intergrupy i WSO i do angażowania się w służbę

Wymagania wobec mandatariuszy:
• Trzeba być w ACA
• Trzeba umieć komunikować się w zdrowy sposób
• Nie można reprezentować więcej niż jednej grupy

Przebieg telekonferencji:

 1. Sprawdzenie obecności i ustalenie kworum osób uprawnionych do głosowania.
 2. Odczytanie Dwunastu Tradycji.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniej konferencji.
 4. Krótkie sprawozdanie z działalności poszczególnych służebnych i komisji podczas minionego miesiąca.
 5. Porządek obrad – ustalenie kolejności tematów.
 6. Omawianie poszczególnych tematów; dyskusje; głosowania.
 7. Zakończenie modlitwą o pogodę ducha.

Zasady obowiązujące na telekonferencji Intergrupy DDA

 1. Spotkania są otwarte dla wszystkich członków wspólnoty DDA.
 2. Prawo wypowiedzi mają wszyscy.
 3. Prawo głosu w głosowaniach mają mandatariusze grup oraz osoby pełniące służby w Intergrupie, przy czym osoba, która pełni więcej niż jedną służbę, ma tylko jeden głos.
 4. Do przegłosowania potrzeba 2⁄3 uprawnionych – jeśli nie będzie tylu głosów, temat zostaje przełożony na następną telekonferencję.
 5. Zazwyczaj jest sporo kwestii do przedyskutowania, dlatego obowiązuje ograniczenie czasu wypowiedzi (np. 2-3 minuty). Przy dużej liczbie tematów i dużej liczbie uczestników przyjmujemy zasadę: w jednym temacie dana osoba może się wypowiedzieć dwa razy, czas każdej wypowiedzi to max. 2 minuty. (W sumie 4 minuty.)
 6. Zgłoszony wcześniej temat nie zostanie poruszony na telekonferencji Intergrupy, gdy osoba, która wpisała temat na Listę Tematów, będzie nieobecna podczas telekonferencji.

Comiesięczne telekonferencje IG

Telekonferencje Intergrupy służą wymianie informacji i doświadczeń. Wysłuchiwane są zapytania i wnioski od poszczególnych grup. Wnioski poddawane są dyskusji, mogą być poddane pod głosowanie; z uwagą wysłuchiwane są głosy sprzeciwu. Z każdej telekonferencji sporządzane jest sprawozdanie.

Telekonferencje Intergrupy odbywają się online za pośrednictwem Skype. Spotykamy się na 2 godziny w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego*, aby móc uczestniczyć w telekonferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy rozsyłany na maile grup.

Klikając tutaj możesz dopisać się do listy osób chcących wziąć udział w telekonferencji. Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie tego formularza. To ułatwi nam łączenie osób, sprawdzanie obecności i ustalanie kworum (osób uprawnionych do głosowania) oraz rozsyłanie sprawozdań.


Klikając tutaj możesz dopisać tematy na najbliższą telekonferencję. Tutaj możesz przejrzeć listę wpisanych tematów.

* – W wyjątkowych przypadkach jest to inny poniedziałek. Informacja o zmianie terminu jest wtedy rozsyłana do grup.

Skład Intergrupy

W skład IG wchodzą Mandatariusze (reprezentanci poszczególnych grup DDA) oraz osoby wybrane podczas telekonferencji IG do pełnienia określonych służb w komisjach IG. Są to wolontariusze z mityngów w Polsce i poza jej granicami, którzy poświęcają swój czas, aby pomagać w rozwoju polskojęzycznej wspólnoty DDA.

W ramach Intergrupy funkcjonują następujące służby i komisje, działające na rzecz naszej wspólnoty:

 • Prowadzący telekonferencje/Rzecznik,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik,
 • Administrator strony internetowej,
 • Łącznik ze Służbami Światowymi ACA WSO,
 • osoba obsługująca pocztę internetową,
 • osoba łącząca z telekonferencją Skype
 • oraz osoby pełniące służbę Koordynatorów Komisji stałych i tymczasowych):
 • Komisja do spraw zakładania fundacji
 • Komisja Tłumaczeń
 • Komisja Informacji Publicznej

Zadania Intergrupy

Intergrupa działa na rzecz poszczególnych dorosłych dzieci, mityngów i całej polskojęzycznej wspólnoty ACA (DDA/DDD):
• Służy jako źródło informacji dla dorosłych dzieci w Polsce i za granicą
• Niesie posłanie do tych, którzy nadal cierpią
• Prowadzi tę stronę internetową: www.dda.org.pl
• Koordynuje i udostępnia listę mityngów
• Wspiera tworzenie nowych grup
• Opracowuje i rozpowszechnia materiały, które pomagają w przekazywaniu informacji o DDA
• Buduje wspólnotę poprzez organizowanie zlotów radości DDA/DDD oraz warsztatów
• Reprezentuje Polskę w organizacji służb światowych ACA WSO
• Zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację wszystkich tych działań
• Udostępnia sprawozdania finansowe z otrzymanych darowizn oraz wydatków.

Co mówi o Intergrupie BRB?

„Na obszarach, gdzie istnieje wiele grup DDA, zazwyczaj tworzy się Intergrupę, która stanowi forum dla prowadzenia działalności DDA na danym obszarze geograficznym. Poszczególne grupy DDA nadal prowadzą własną działalność grupową, mogą jednak wybrać swoich przedstawicieli, którzy będą reprezentowali je podczas konferencji Intergrupy. Dlatego też Intergrupa składa się z przedstawicieli poszczególnych grup DDA [Mandatariuszy]. Intergrupa pomaga w koordynacji działań DDA, np. w prowadzeniu infolinii, informacji publicznej, a także organizuje mityngi w szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz innych instytucjach. (…) Po utworzeniu Intergrupy, każda grupa DDA wybiera Mandatariusza – swojego przedstawiciela do Integrupy, który uczestniczy w comiesięcznych lub kwartalnych konferencjach.”


Źródło: BRB (Wielka Czerwona Księga) SIII Jak założyć Intergrupę lub Komisję Służb Regionalnych DDA


„Podobnie jak wiele innych organizacji, DDA ma strukturę, której podstawą są osoby tworzące grupy DDA. Grupy te tworzą Intergrupy, aby pomóc w organizowaniu działalności mityngów na swoim obszarze geograficznym i by nieść posłanie DDA do ośrodków leczenia i innych placówek. Intergrupy pomagają wprowadzać w działanie pomysły na niesienie posłania w danej społeczności. Intergrupy mogą też utworzyć lokalną infolinię lub wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące DDA. Regiony są tworzone przez kilka Intergrup na danym obszarze geograficznym.
Istnieje także Organizacja Służb Światowych (WSO), która udziela wsparcia Intergrupom i Regionom na całym świecie. WSO udziela również wsparcia obszarom, na których nie ma żadnej Intergrupy.”


Źródło: BRB (Wielka Czerwona Księga) Wgląd w Tradycję Czwartą