12 Koncepcji

Koncepcja I
Ostateczna odpowiedzialność za Służby Światowe DDA powinna zawsze spoczywać na zbiorowym sumieniu całej naszej Wspólnoty, i to ono powinno stanowić dla nich najwyższy autorytet.
Koncepcja II
Upoważnienie do czynnego utrzymania struktury naszych służb na świecie zostaje niniejszym przekazane całej naszej Wspólnocie, jej faktycznemu głosowi i skutecznemu sumieniu.
Koncepcja III
W celu stworzenia i utrzymania jasno określonych relacji roboczych pomiędzy mityngami DDA, Radą Powierników Służb Światowych DDA oraz osobami wchodzącymi w jej skład i komisjami, a tym samym by zapewnić ich sprawne i skuteczne przewodnictwo, w niniejszym dokumencie proponujemy, aby każdemu z tych elementów służby nadać tradycyjne „Prawo do podejmowania decyzji”*.
*Prawo do podejmowania decyzji, określone w niniejszym dokumencie, odnosi się do poniższych:
1) każdy zaufany służebny, niezależnie od poziomu w strukturze służby, ma prawo i odpowiedzialność do wypowiadania się w każdej sprawie i – w przypadku braku jakiegokolwiek odmiennego pełnomocnictwa – głosowania zgodnie z własnym sumieniem;
2) przy podejmowaniu decyzji zaufani służebni będą kierować się Dwunastoma Krokami, Dwunastoma Tradycjami i Zobowiązaniem do pełnienia służby;
3) delegaci na Doroczną Konferencję Organizacyjną są zaufanymi służebnymi, a zatem w równym stopniu kierują się Dwunastoma Krokami, Dwunastoma Tradycjami, Dwunastoma Koncepcjami i Zobowiązaniem do pełnienia służby;
4) powszechną praktyką jest, że decyzje podejmowane przez podkomisje podlegają autorytetowi tego organu służby, który tworzy swoją misję i określa jej parametry.
Koncepcja IV
W całej naszej strukturze, na wszystkich poziomach odpowiedzialności, zachowujemy tradycyjne „Prawo do uczestnictwa”.
Koncepcja V
W całej naszej strukturze obowiązuje „Prawo do petycji”, które gwarantuje nam, że opinia mniejszości
zostanie wysłuchana, a petycje o zadośćuczynienie skargom i naprawienie szkód będą wnikliwie rozpatrzone.
Koncepcja VI
W imieniu całej wspólnoty DDA, główną odpowiedzialność za utrzymanie struktury naszych służb na całym świecie ponosi nasza Doroczna Konferencja Organizacyjna, która zwyczajowo podejmuje ostateczne decyzje odnośnie spraw wielkiej wagi, dotyczących ogólnej strategii i finansów. Doroczna Konferencja Organizacyjna uznaje jednocześnie, że główna inicjatywa i czynna odpowiedzialność w większości tych spraw spoczywa przede wszystkim na Powiernikach Organizacji Służb Światowych
DDA, gdy działają oni wspólnie jako Organizacja Służb Światowych Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Koncepcja VII
Doroczna Konferencja Organizacyjna uznaje, że dokumenty założycielskie i Statut Organizacji Służb Światowych Dorosłych Dzieci Alkoholików są instrumentami prawnymi: że Powiernicy są dzięki temu w pełni upoważnieni do zarządzania sprawami dotyczącymi pełnienia służby wspólnoty Dorosłych Dzieci Alkoholików na całym świecie i ich prowadzenia. Ponadto przyjmuje się, że nasza Organizacja Służb Światowych pod względem ostatecznej skuteczności swych działań opiera się na mocy tradycji i sile
środków finansowych DDA.
Koncepcja VIII
Podstawowy zakres działania Powierników Organizacji Służb Światowych DDA jest następujący: w odniesieniu do spraw większej wagi, związanych z ogólną strategią i finansami, są oni głównymi strategami i administratorami. Oni i ich główne komisje bezpośrednio zarządzają tymi sprawami.
Koncepcja IX
W celu zapewnienia naszego dalszego funkcjonowania i bezpieczeństwa, na wszystkich poziomach struktury, niezbędni są dobrzy służebni – liderzy, a także rzetelne i właściwe metody ich wyboru.
Konieczne jest, aby Powiernicy Organizacji Służb Światowych Dorosłych Dzieci Alkoholików sprawowali wiodącą rolę w służbach światowych.
Koncepcja X
Zakres obowiązków każdej służby powinien być dopasowany do odpowiednich uprawnień do pełnienia tej służby – zakres takich uprawnień powinien być zawsze dobrze zdefiniowany, na przykład przez tradycję, uchwałę, szczegółowy opis służby lub też podręcznik i regulaminy dotyczące zasad i procedur postępowania.
Koncepcja XI
Chociaż to Powiernicy ponoszą ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie Służbami Światowymi DDA, powinni oni jednak zawsze dysponować wsparciem możliwie najlepszych komisji stałych, powierników, organów wykonawczych, pracowników i doradców. Dlatego też skład tych komisji i rad służb, osobiste kwalifikacje ich członków, sposób powoływania ich do służby, systemy ich rotacji, sposób, w jaki są oni wzajemnie powiązani, szczególne prawa i obowiązki naszego organu wykonawczego, pracowników i doradców, jak również odpowiednie podstawy do finansowego wynagradzania tych specjalnych pracowników, będą zawsze przedmiotem szczególnej dbałości i uwagi.
Koncepcja XII
We wszystkich swoich działaniach Organizacja Służb Światowych Dorosłych Dzieci Alkoholików będzie przestrzegać ducha Dwunastu Tradycji DDA, dokładając wszelkich starań,
• by Konferencja nigdy nie stała się ośrodkiem groźnego bogactwa lub władzy;
• by podstawą rozważnego dysponowania finansami było posiadanie wystarczających funduszy na bieżące działania, a także pokaźnej rezerwy finansowej;
• by żaden z członków Konferencji nigdy nie znalazł się w pozycji dającej bezwzględną władzę nad kimkolwiek z pozostałych;
• by wszystkie ważne decyzje były podejmowane drogą głosowania opartego na dyskusji i, jeśli to tylko możliwe, przy znaczącej jednomyślności;
• by żadne działanie Organizacji Służb Światowych nigdy nie wiązało się z osobistą odpowiedzialnością karną ani z podżeganiem do publicznych kontrowersji;
• by Organizacja Służb Światowych, działając na rzecz służby Dorosłym Dzieciom Alkoholików, nigdy nie podejmowała żadnych działań mających charakter rządzenia;
• i by, podobnie jak wspólnota Dorosłych Dzieci Alkoholików, której służy, sama Organizacja Służb Światowych zawsze pozostawała demokratyczna w myśleniu i działaniu.

To jest tłumaczenie literatury zatwierdzonej przez ACA, zaakceptowane przez polskojęzyczną wspólnotę ACA (DDA/DDD). © [2021] Copyright Adult Children of Alcoholics / Dysfunctional Families World Service Organization, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.